Odporúčaná 2019

Redakcia Choice

Pletenie Vzor Noble vankúš Trio
Čo je Khao Phansa a ako to ide
Ako sa zúčastniť súťaže

Všeobecné podmienky používania

03.bod - 19. zasadnutie MZ MČ Bratislava - Dúbravka zo dňa 26.6.2018 (Jún 2019).

Anonim

1. Táto webová stránka, prístupná na adrese www.fuersie.de, je predmetom nasledujúcich podmienok použitia vo vzťahu medzi používateľom a spoločnosťou 4 Seasons Digital.net GmbH, Poßmoorweg 2, 22301 Hamburg (ďalej len "poskytovateľ služieb") prostredníctvom tejto webovej stránky záväzne dohodnuté. Ak sa osobitné podmienky pre jednotlivé použitie tejto webovej stránky odchyľujú od nasledujúcich podmienok používania, je to výslovne uvedené na webovej stránke, ak je to vhodné. Okrem toho sa v každom jednotlivom prípade uplatňujú osobitné podmienky používania.
Táto webová stránka obsahuje údaje a informácie všetkých druhov, ktoré sú chránené zákonom o ochranných známkach a / alebo autorskom práve v prospech poskytovateľa služieb alebo v jednotlivých prípadoch v prospech tretích strán. Preto nie je dovolené sťahovať, reprodukovať a šíriť stránky úplne alebo čiastočne. Predovšetkým technická reprodukcia na účely prehliadania, pokiaľ sa táto činnosť nepoužíva na hospodárske účely, ako aj trvalé zdvojenie pre vlastné použitie.
2. Je povolené uviesť odkaz na túto webovú stránku, ak slúži len ako krížový odkaz. Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo zrušiť povolenie. Zaradenie tejto webovej stránky nie je povolené. Rovnako nie sú povolené všetky technické vstupy alebo pripojenia k tejto webovej lokalite, ktorých výsledkom je obsah tejto webovej stránky, úplne alebo čiastočne, zobrazujúci sa ako obsah inej webovej stránky na internete.
3. Poskytovateľ služieb preberá zodpovednosť za obsah svojej webovej stránky v súlade so zákonnými ustanoveniami. Záruka na správnosť a úplnosť informácií uvedených na webovej stránke nie je akceptovaná. Odkazy a odkazy na webové stránky tretích strán neznamenajú, že poskytovateľ služieb schvaľuje obsah za odkaz alebo odkaz. Obsah nepredstavuje zodpovednosť poskytovateľa služieb za údaje a informácie, ktoré sa tam nachádzajú. Poskytovateľ služieb nemá vplyv na obsah za odkazom. Preto poskytovateľ služieb nezodpovedá za nezákonný, nesprávny alebo neúplný obsah a za škody spôsobené používaním obsahu umiestneného za odkazom.
4. Používanie internetu je na vlastné riziko. Predovšetkým poskytovateľ služieb nezodpovedá za technické zlyhanie internetu alebo prístup na internet.

$config[ads_text] not found

5. Účasť na lotériách na našich stránkach platí až od veku 18 rokov. Predpokladáme, že každý užívateľ, ktorý sa zúčastňuje našich stávok, je starší ako 18 rokov.
6. Miestom jurisdikcie je Hamburg, ak je zmluvnou stranou obchodník, právnická osoba podľa verejného práva alebo špeciálny verejnoprávny fond. Platí nemecké právo vylučujúce zákon o predaji OSN.
7. Poskytovateľ servisu si vyhradzuje právo z času na čas zmeniť tieto Podmienky používania a prispôsobiť ich technickému a právnemu vývoju. V prípade neúčinnosti jednotlivých predpisov tejto užívateľskej zmluvy účinnosť ostáva inak neovplyvnená.

Účasť na súťaži podlieha nasledujúcim podmienkam:

 1. Oprávnenými osobami sú osoby s bydliskom v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku, ktoré dosiahli vek 18 rokov. Zamestnanci spoločnosti 4Seasons digital.net GmbH (ďalej len "4Seasons digital") a pridružené spoločnosti, ako aj ich najbližší rodinní príslušníci nie sú oprávnení zúčastniť sa. 4Seasons Digital si vyhradzuje právo overiť zákonnosť účasti.
 2. S účasťou na tomboly nie sú spojené žiadne nákupné povinnosti. Na účasť v súťaži spĺňate podmienky uvedené v súťaži. Môže to byť napríklad vyplnenie víťazného formulára alebo odoslanie e-mailu. Na osobu je povolený len jeden záznam. Neexistuje právo zúčastňovať sa.
 3. Tombola začína v čase, keď sa 4Seasons Digital stane verejne dostupným a skončí v čase stanovenom v opise tomboly.
 4. Bezprostredne po skončení súťaže budú víťazi cien čerpaní od všetkých účastníkov a potom budú o tom informovaní e-mailom. Víťazi musia oznámiť svoju poštovú adresu e-mailom do 7 pracovných dní. V opačnom prípade zisk prepadne.
 5. Cena a všetky jej zložky sa nedajú preniesť, použiť samostatne alebo výmenou za hotovosť. Žiadna časť zisku nie je prenosná.
 6. Spoločnosť 4Seasons digital nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby, prerušenia, vymazania, oneskorenie prevádzky alebo prenosu, stratu komunikačných liniek, krádež, zničenie, neoprávnený prístup alebo zmenu vstupných formulárov a údajov.
 7. 4Seasons Digital zodpovednosť za škodu spôsobenú ľahkou nedbanlivosťou je vylúčená s výnimkou škôd vyplývajúcich z porušenia základných povinností, ktorých plnenie je nevyhnutné pre riadne plnenie zmluvy a za dodržiavanie ktorých sa spoločnosť môže pravidelne spoliehať ( tzv. kardinálnych povinností). V tomto prípade zodpovednosť za majetok a peňažné škody, ktorých výskyt bol odôvodnene očakávaný. Zodpovednosť za nepriame a následné škody je vylúčená. Tieto predpisy sa uplatňujú aj v prospech príslušných zamestnancov, dodávateľov, subdodávateľov alebo iných tretích strán, ktorých určia strany.
 8. Organizátorom tombola je určený partner, ktorý poskytuje a odošle výhry. intosite / 4SD sa chápe výlučne ako mediálny partner, ktorý túto tanečnú prácu vykonáva. V prípade výhry sa iba známe údaje o víťazovi odovzdajú určenému partnerovi pre spoluprácu, aby vás kontaktovali pre koordináciu zisku a námornej dopravy. Zúčastňovaním sa týchto lotérií súhlasíte so sprístupnením vašich údajov, aspoň s vašou e-mailovou adresou. Vaše údaje budú vymazané hneď po vylosovaní a ukončení súťaže.
 9. Môžete namietať voči ukladaniu údajov kedykoľvek poštou alebo e-mailom.
 10. Účasť musí byť vymedzená účastníkom a bude neplatná, ak je rozhodnuté treťou stranou. Viaceré záznamy sa zrušia. Prijatá e-mailová adresa je akceptovaná iba jednou. V prípade porušenia týchto podmienok má spoločnosť 4Seasons digital právo vylúčiť osoby z pretekov. Tiež vylúčené sú osoby, ktoré poskytujú nepravdivé osobné informácie, používajú neoprávnené pomôcky alebo inak získajú výhody prostredníctvom manipulácie. Ak je to potrebné, v týchto prípadoch môžu byť zisky následne stiahnuté a vrátené.
 11. Víťaz bude upozornený e-mailom. Ak víťaz ako víťaz nezodpovedá všetkým zmluvným podmienkam, zostávajúci oprávnení súťažiaci budú vybraní, aby získali ďalšieho víťaza. Účastník je zodpovedný za správnosť uvedených kontaktných údajov. Oznámenie ostatných účastníkov, ktorí nezískali, sa neuskutoční. Oznámenie víťazov nie je zaručené.
 12. 4Seasons Digital si vyhradzuje právo zmeniť zmluvné podmienky a zrušiť alebo ukončiť prehliadky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Táto možnosť sa používa najmä vtedy, ak z technických alebo právnych dôvodov nemožno zaručiť riadne vykonanie súťaže. Ak je takéto ukončenie spôsobené správaním účastníka, spoločnosť 4Seasons Digital môže požadovať náhradu škody spôsobenej účastníkovi. Žiadosti o vysporiadanie a odškodnenie účastníka v prípade predčasného ukončenia súťaže sú vylúčené.
 13. Účasť na tombola je možná len vtedy, ak sú tieto podmienky akceptované. Odoslaním víťazného formulára alebo e-mailu uvádzate, že ste tieto podmienky prečítali a akceptovali.
 14. Právny proces je vylúčený. Ak by jednotlivé ustanovenia týchto podmienok boli úplne alebo čiastočne neúčinné, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení.

Účasť na tombola na Facebooku alebo Instagram je tiež za vyššie uvedených podmienok.

Populárne Kategórie, Jún - 2019

Top